موبایل فیلم

با هوشمندتر شدن گوشی های موبایل و قابلیت های فراوان آنها در تصویربرداری «  HD» یا «Full HD» و همچنین نرم افزارها و برنامه های متعدد موبایل برای تدوین فیلم، تهیه یک فیلم با موبایل بسیار آسان شده است.همچنین از ساخت یک فیلم کوتاه گرفته تا گزارش یک حادثه مهم، گوشی های همراه هوشمند  می توانند همانند یک دوربین دستی ما را یاری کنند.از این رو واحد موبایل فیلم آژانس بانی با بهره گیری از این ویژگیها در تکنیک اثرهای؛ داستانی ، مستند ، گزارشی و خبری فعالیت می نماید.