آموزش

آموزش در زمینه بازاریابی،ویزیتوری،مذاکرات تجاری،فروش ،صنایع دستی و هنرهای تجسمی و … .